Hukum forex dalam talian

Larangan terhadap bekas itu dicapai dengan penetapan bahawa kadar pertukaran antara objek adalah perpaduan dan tidak ada keuntungan yang dibenarkan kepada salah satu pihak. Jenis riba yang terakhir adalah dilarang dengan menolak larangan tertunda dan memastikan transaksi diselesaikan di tempat oleh kedua belah pihak. Satu lagi bentuk riba dipanggil riba al-jahiliyya atau riba pra-Islam yang berlaku ketika pemberi pinjaman meminta peminjam pada tarikh jatuh tempo jika yang terakhir akan menyelesaikan hutang atau meningkatkan yang sama.

Oleh itu, ini adalah tema utama seksyen 3 yang membahas isu gharar. Bahagian 4 percubaan pandangan menyeluruh mengenai Syariah berkaitan isu-isu seperti juga kepentingan ekonomi bentuk asas kontrak dalam pasaran mata wang. Isu Larangan Riba Perbezaan pandangan 1 tentang keizinan atau sebaliknya kontrak tukaran mata wang dalam mata wang boleh dijejaki terutamanya untuk isu larangan riba.

Ini juga dikenali sebagai thaman istalahi kerana hakikat bahawa kebolehterimaan mereka bukan berasal dari nilai intrinsik mereka, tetapi disebabkan status yang diberikan oleh masyarakat dalam suatu tempoh tertentu.

Bentuk pertama kontrak yang melibatkan pertukaran nilai balas dengan asasnya adalah di luar sebarang kontroversi. Kebenaran atau sebaliknya jenis kontrak kedua di mana penyerahan salah satu nilai balas ditangguhkan ke tarikh yang akan datang, umumnya dibincangkan dalam rangka larangan riba. Oleh itu, kita membincangkan kontrak ini secara terperinci dalam seksyen 2 yang menangani isu larangan riba.

Berniat untuk menjual rupee India dan membeli dolar AS. Perbincangan adalah benar untuk B. Kadar tukaran dolar rupiah yang dipersetujui adalah 1: Transaksi diselesaikan secara jelas dari kedua-dua hujung.

Mata wang diperbuat daripada emas dan perak dengan nilai kuantum intrinsik yang diketahui emas atau perak yang terkandung di dalamnya. Mata wang tersebut digambarkan sebagai thaman haqiqi, atau naqdain dalam kitab Fiqh. Ini boleh diterima secara universal sebagai cara pertukaran utama, menyumbang sebahagian besar transaksi. Banyak komoditi lain, seperti, pelbagai logam rendah juga berfungsi sebagai pertukaran, tetapi dengan penerimaan yang terhad. Ini digambarkan sebagai fals dalam kesusasteraan Fiqh.

Kejelasan tentang kualiti objek transaksi, apakah keistimewaan istimewa, baik sedang atau buruk. Sebab hal ini akan menyebabkan terjadinya perselisihan di antara pelaku transaksi, yang akan merusak transaksi nilai. Kejelasan jumlah harga tukar. Penjelasan ringkas di atas kelihatannya telah memberikan kecemerlangan kebolehan PBK. Kalaupun dalam pelaksanaannya masih ada pihak yang merasa dirugikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, maka dapatlah digunakan kaidah hukum atau pepatah hukum yang berbunyi: Apa yang tidak dapat dilaksanakan semuanya, maka tidak perlu ditinggalkan secara keseluruhannya.

Kontrak Pertukaran Asas Terdapat kesepakatan umum di kalangan ahli undang-undang Islam memandangkan mata wang negara-negara berbeza boleh ditukar pada asasnya pada kadar yang berbeza daripada perpaduan, kerana mata wang negara-negara berbeza adalah entiti yang berbeza dengan nilai yang berbeza atau nilai intrinsik, dan kuasa beli. Terdapat juga persetujuan umum di kalangan majoriti ulama yang berpendapat bahawa pertukaran mata wang ke hadapan tidak dibenarkan, iaitu, apabila hak dan kewajiban kedua-dua pihak berkaitan dengan masa depan.


undang forex dalam talian

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh harga tukar al-tsaman, adalah, Pertama, klasifikasi alat alat tukar, yaitu dirham, dinar, rupiah atau dolar dll atau barang-barang yang dapat diperhatikan, disukat, dll. Kedua, jenis peralatan alat ganti rupiah, dolar Amerika, dolar Singapura, dll. Adakah timbangan yang disepakati dalam bentuk kilogram, kolam, dll.

Dibawah ini adalah pendapat yang membolehkan dari beberapa sumber mengenai forex itu sendiri untuk yang tidak membolehkan forex itu sendiri, silakan cari di Google. Forex dari Perspektif Islam Sebagian umat Islam ada yang meragukan kehalalan praktik perdagangan berjangka. Bagaimana menurut padangan para pakar Islam? Apa pendapat para ulama mengenai forex trading, perdagangan saham, indeks perdagangan, saham, dan komoditi? Mari kita ikuti lebih lanjut.

Keabsahan transaksi jual beli berjangka, ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat sebagai berikut: Yang perlu diperhatikan dari unsur-unsur tersebut, adalah bahwa ijab dan qabul dinyatakan dalam bahasa dan kalimat yang jelas menunjukkan transaksi fajar.

Karena itu, status hukumnya dapat dikategorikan menjadi masalah ijtihadiyyah. Klasifikasi ijtihadiyyah masuk ke dalam daerah fi ma la nasha fih, yakni masalah hukum yang tidak memiliki rujukan nash hukum yang pasti.

Dalam kes hukum PBK, ijtihad dapat merujuk kepada teori perubahan hukum yang diperkenalkan oleh Ibn Qoyyim al-Jauziyyah. Ini mungkin berlaku bahawa kadar pertukaran akan berubah menjadi 1: Pada zaman awal Islam, emas dan perak melakukan semua fungsi wang thaman. Memang benar bahawa mata wang kertas benar-benar telah menggantikan emas dan perak sebagai medium pertukaran, undang forex dalam talian, unit akaun dan menyimpan nilai. Dalam praktiknya, undang forex dalam talian, rata-rata Broker Forex mewajibkan seseorang yang ingin membuka akaun harus berumur 18 tahun ke atas. Ini membawa kepada kesimpulan langsung bahawa tidak ada satu pun dari dua elemen penyebab cekap illa riba yang wujud dalam pertukaran itu. Terdapat juga persetujuan umum di kalangan majoriti ulama yang berpendapat bahawa pertukaran mata wang ke hadapan tidak dibenarkan, iaitu, apabila hak dan kewajiban kedua-dua pihak berkaitan dengan masa depan. Kedua, jenis peralatan alat ganti rupiah, dolar Amerika, dolar Singapura, dll. Oleh itu, kita membincangkan kontrak ini secara terperinci dalam seksyen 2 yang menangani isu larangan riba. Pandangan sebaliknya menegaskan bahawa kertas itu undang forex dalam talian harus diperlakukan dengan cara yang mirip dengan fals atau thaman istalahi karena fakta bahwa nilai wajah mereka berbeda dari nilai intrinsiknya.

Pandangan utama adalah bahawa kontrak sebegini tidak dibenarkan secara Islam. Pandangan minoriti menganggapnya dibenarkan. Senario ketiga adalah bahawa urus niaga sebahagiannya diselesaikan dari satu hujung sahaja. Terdapat pandangan bertentangan secara bertentangan mengenai keizinan kontrak sedemikian yang berjumlah kepada bai-salam dalam mata wang. Tujuan makalah ini adalah untuk membentangkan analisis komprehensif mengenai pelbagai hujah yang menyokong dan menentang kebolehkuasaan kontrak asas yang melibatkan mata wang.


Transaksi sedemikian adalah sah dan dibenarkan secara Islam. Tiada dua pendapat tentang perkara yang sama. Kemungkinan kedua ialah penyelesaian transaksi dari kedua-dua hujung ditangguhkan ke tarikh yang akan datang, katakan selepas enam bulan dari sekarang.

Perbezaan ini tercermin dalam penalaran analogy untuk mata wang kertas milik negara yang berlainan. Persoalan yang cukup penting dalam proses penalaran analogi adalah berkaitan dengan perbandingan antara mata wang kertas dengan emas dan perak. Di zaman awal Islam, emas dan perak melakukan semua fungsi wang thaman.

Walau bagaimanapun, tidak ada persetujuan umum di kalangan pelbagai sekolah Fiqh dan juga sarjana yang dipunyai oleh sekolah yang sama mengenai definisi dan pengenalan sebab yang efisien illa riba. Bagi Hanafis, penyebab cekap illa riba mempunyai dua dimensi: Jika dalam pertukaran tertentu, kedua-dua unsur sebab yang efisien illa hadir, yakni, nilai-nilai timbal balik yang dipertukarkan tergolong dalam jin genus yang sama dan semua berat atau semua boleh diukur, maka tiada keuntungan yang dibenarkan kadar pertukaran mestilah sama dengan perpaduan dan pertukaran mesti di tempat tertentu.

Peningkatan disertai dengan mengenakan faedah ke atas amaun yang dipinjam pada mulanya. Larangan riba dalam pertukaran mata wang milik negara yang berbeza memerlukan proses qiyas analogi. Dan dalam mana-mana latihan yang melibatkan qiyas analogi, sebab yang efisien illa memainkan peranan yang sangat penting. Ini adalah penyebab yang biasa, iaitu menghubungkan objek analogi dengan subjeknya, dalam menjalankan penalaran analogi. Penyebab cekap yang sesuai illa dalam hal kontrak pertukaran telah banyak ditakrifkan oleh sekolah-sekolah utama Fiqh.


Atau menjual barang milik orang lain, padahal tidak diberi wewenang oleh yang bersangkutan. Jadi, walaupun pada saat akad barangnya tidak ada, namun ada kepastian yang diadakan pada waktu yang diperlukan sehingga bisa diserahkan kepada pembeli, maka jual beli itu sah.

Keizinan bentuk kontrak ketiga di mana penyerahan nilai balas ditangguhkan, secara amnya dibincangkan dalam rangka mengurangkan risiko dan ketidakpastian atau gharar yang terlibat dalam kontrak tersebut.

Oleh sementara fuqaha ahli fiqih Islam, hadits itu ditafsirkan secara saklek. Pokoknya, setiap praktik jual beli yang tidak ada barangnya pada masa akad, haram. Penafsiran demikian, tak pelak lagi, membuat fiqih Islam sulit untuk memenuhi tuntutan jaman yang terus berkembang dengan perubahan-perubahannya.

Keperluan untuk menghapuskan riba dalam semua bentuk kontrak pertukaran adalah sangat penting. Riba dalam konteks Syariahnya secara amnya ditakrifkan2 sebagai keuntungan yang menyalahi undang-undang yang diperoleh daripada ketidaksamaan kuantitatif nilai balas dalam mana-mana transaksi yang berupa pertukaran pertukaran dua atau lebih spesies anwa, yang tergolong dalam genus genus yang sama dan ditadbir oleh sebab yang sama illa. Riba secara umumnya diklasifikasikan ke dalam riba al-fadl berlebihan dan riba al-nasia penangguhan yang menunjukkan kelebihan yang menyalahi undang-undang oleh cara berlebihan atau penangguhan masing-masing.

Walau bagaimanapun, terdapat perbezaan pendapat di kalangan ahli hukum apabila hak sama ada salah satu pihak, yang sama dengan kewajipan rakan niaga, ditangguhkan pada tarikh yang akan datang. Untuk menghuraikan, mari kita pertimbangkan contoh dua individu A dan B yang tergolong dalam dua negara berbeza, India dan AS masing-masing.

Paradigma ini diturunkan dari prinsip hukum Islam tentang keadilan yang dalam Al Quran digunakan istilah al-mizan, a-qisth, al-wasth, dan al-adl. Dalam penerapannya, khususnya masalah PBK dapat dimasukkan ke dalam bidang kajian fiqh al-siyasah maliyyah, yaitu politik hukum kebendaan. Dengan kata lain, PBK termasuk kajian hukum Islam dalam pengertian bagaimana hukum Islam diterapkan dalam masalah kepemilikan atas harta benda, melalui perdagangan berjangka komoditi dalam era globalisasi dan perdagangan bebas.

undang forex dalam talian

Realisasi yang paling mungkin dalam rangka melindungi pelaku dan pihak-pihak yang terlibat dalam komoditas perdagangan dalam ruang dan waktu serta mempertimbangkan tujuan dan manfaatnya dewasa ini, sejalan dengan semangat dan suara UU No.


Kedua-dua bentuk mata wang di atas telah dirawat dengan sangat berbeza oleh ahli hukum Islam awal dari sudut pandangan keizinan kontrak yang melibatkan mereka. Isu yang perlu diselesaikan adalah sama ada mata wang kertas umur sekarang berada di bawah kategori bekas atau yang terakhir. Satu pandangan adalah bahawa ini harus dilayan setanding dengan thaman haqiqi atau emas dan perak, kerana ini berfungsi sebagai alat utama pertukaran dan unit akaun seperti yang terakhir.

Kesesuaian mereka berpunca daripada status undang-undang mereka dalam negara domestik atau kepentingan ekonomi global seperti dalam kes dolar AS, misalnya. Sintesis Pandangan Alternatif 2. Ia juga berlaku, oleh qiyas analogi kepada semua spesies yang ditadbir oleh sebab yang sama illa atau yang dimiliki oleh mana-mana genera dari enam objek yang disebut dalam tradisi.

Artinya, nash hukum dalam bentuk Al-Quran dan Sunnah sudah selesai; tidak lagi ada tambahan. Oleh itu, kes-hukum hukum yang baru muncul mesti diberi kepastian hukumnya melalui ijtihad. Dalam kes hukum PBK, ijtihad dapat merujuk kepada teori perubahan hukum yang diperkenalkan oleh Ibn Qoyyim al-Jauziyyah. Ia menjelaskan, fatwa hukum dapat berubah karena beberapa variabel perubahnya, yakni: Artinya, kebenaran hukum itu ditemukan dalam kenyataan empirik; bukan dalam alam pemikiran atau idea alam.

Sebaliknya, kendati barangnya sudah ada tapi - karena satu dan lain hal - tidak mungkin diserahkan kepada pembeli, maka jual beli itu tidak sah. Perdagangan berjangka, jelas, bukan garar. Sebab, dalam kontrak berjangkanya, jenis komoditi yang dijual-belikan sudah ditentukan. Begitu juga dengan jumlah, mutu, tempat dan waktu penyerahannya. Semuanya berjalan di atas aturan hukum yang ketat, sebagai antisipasi terjadinya praktikan penyimpangan berupa penipuan - satu hal yang sebetulnya bisa juga terjadi pada praktik jua-beli konvensional.

Karena itu, sejumlah ulama klasik yang terkenal dengan pemikiran cemerlangnya, menentang cara penafsiran yang terkesan sempit itu. Sebagai contoh, Ibn al-Qayyim. Ulama bermazhab Hambali ini berpendapat, bahwa tidak benar jual-beli barang yang tidak ada yang dilarang.

Dalam Sunnah Nabi, ada larangan menjual barang yang belum ada, seperti larangan beberapa barang yang sudah ada di masa akad. Garar adalah ketidakpastian tentang apakah barang yang diperjual-belikan itu boleh diserahkan atau tidak. Misalnya, seseorang menjual unta yang hilang.


Oleh itu, dengan alasan yang sama, semua norma-norma dan ajakan Syariah yang berkaitan dengan thaman haqiqi juga harus berlaku untuk mata wang kertas. Pertukaran taut haqiqi dikenali sebagai bai-sarf, dan karenanya, urus niaga dalam mata wang kertas harus ditadbir oleh peraturan Syariah yang relevan untuk bai-sarf. Pandangan sebaliknya menegaskan bahawa mata wang kertas harus diperlakukan dengan cara yang mirip dengan fals atau thaman istalahi kerana fakta bahwa nilai muka mereka berbeda dari nilai intrinsiknya.