Kadar tukaran asing forex

Tiada apa-apa yang terkandung dalam Laman Web ini merupakan nasihat cukai, perakaunan, pengawalseliaan, undang-undang, insurans atau pelaburan. Tidak ada maklumat atau pendapat yang terkandung dalam Laman Web ini merupakan promosi, cadangan, permintaan pemasaran atau tawaran oleh RHB atau sekutunya untuk membeli atau menjual apa-apa sekuriti, skim pelaburan kolektif, niaga hadapan, opsyen atau instrumen atau perkhidmatan kewangan lain, dan juga tidak boleh apa-apa sekuriti, skim pelaburan kolektif, niaga hadapan, opsyen atau instrumen atau perkhidmatan kewangan lain yang ditawarkan, memasarkan atau menjual kepada mana-mana orang dalam mana-mana bidang kuasa di mana tawaran, permintaan, pemasaran, pembelian, atau penjualan itu menyalahi undang-undang di bawah undang-undang sedemikian bidang kuasa.

Terdapat larangan ketat ke atas penggunaan tanda dagangan dan imej yang dipaparkan di Laman Web ini. Tiada apa-apa yang terkandung di Laman Web ini harus ditafsirkan sebagai pemberian, dengan implikasi, estoppel, atau sebaliknya, apa-apa lesen atau hak untuk menggunakan apa-apa tanda dagangan yang dipaparkan di Laman Web ini tanpa kebenaran bertulis daripada RHB atau pihak ketiga lain yang mungkin memiliki cap dagang yang dipaparkan pada ini Laman web.

Sebarang penggunaan gambar yang tidak dibenarkan boleh melanggar undang-undang hak cipta, undang-undang tanda dagangan, dan undang-undang privasi dan publisiti, dan komunikasi, serta peraturan dan statut lain.

Oleh itu, anda tidak boleh menyalin, mengedar, mengubah suai, menyiarkan, memaparkan atau memaut dalam Laman Web ini, termasuk apa-apa teks, grafik, video, audio, kod perisian, reka bentuk antara muka pengguna atau logo. Pengubahsuaian atau penggunaan bahan untuk tujuan lain melanggar hak harta intelek RHB.

RAMSG tidak bertanggungjawab terhadap kandungan atau penggunaan Laman Web ini dan tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa kerugian atau kerosakan yang disebabkan apa-apa jenis, termasuk, tetapi tidak terhad kepada langsung, berbangkit, insiden, ganti rugi khas atau tidak langsung termasuk tetapi tidak terhad kepada kehilangan keuntungan, kerugian perdagangan atau ganti rugi yang disebabkan oleh penggunaan atau kehilangan penggunaan Laman Web ini atau yang dikatakan disebabkan oleh atau berkaitan dengan penggunaan atau pergantungan terhadap apa-apa kandungan, barang atau perkhidmatan itu yang terdapat di atau melalui mana-mana laman web pihak ketiga tersebut.

Tanggungjawab Banker Perhubungan Peribadi: Jika anda berorientasikan perkhidmatan dan mempunyai kemahiran interpersonal yang kuat, kami mengalu-alukan anda untuk menyertai kami dan membangunkan hubungan yang bermanfaat dengan kami.

RHB secara nyata menafikan segala tanggungan terhadap kesilapan dan ketinggalan dalam bahan-bahan di Laman Web ini dan untuk penggunaan atau penafsiran oleh orang lain mengenai maklumat yang terdapat di Laman Web. Kandungan semacam itu semata-mata untuk kegunaan peribadi, bukan komersial anda. Anda tidak boleh mengedarkan, mengubah suai, menghantar, menggunakan semula, membuat semula, atau menggunakan kandungan Laman Web ini untuk tujuan awam atau komersil, termasuk semua teks, imej, audio dan video, tanpa kebenaran bertulis RHB.

Bidang kuasa dan Undang-undang yang Mengendalikan Maklumat yang disediakan di Laman Web ini tidak bertujuan untuk disebarkan kepada, atau digunakan oleh, mana-mana orang atau entiti dalam mana-mana bidang kuasa atau negara di mana pengedaran atau penggunaan sedemikian bertentangan dengan undang-undang atau peraturan atau yang akan dikenakan RHB atau afiliasinya kepada sebarang keperluan pendaftaran dalam bidang kuasa atau negara tersebut.


Walaupun RAMSG berupaya untuk memastikan bahawa maklumat yang terkandung di sini adalah tepat, RAMSG tidak bertanggungjawab untuk mengemas kini maklumat di Laman Web ini, atau untuk membetulkan apa-apa ketidaktepatan yang mungkin menjadi nyata pada masa akan datang.

Pelaburan melibatkan risiko, termasuk kemungkinan kehilangan jumlah prinsipal yang dilaburkan. Pelabur perlu mengambil perhatian bahawa nilai sekuriti dan pelaburan boleh turun serta naik, dan prestasi lalu tidak semestinya menunjukkan prestasi masa depan.

Syarat penggunaan terdahulu mewakili keseluruhan perjanjian antara RHB dan pengguna yang berkaitan dengan perkara ini. Hak cipta terpelihara. Tiada maklumat di Laman Web ini boleh diterbitkan semula, disimpan dalam sistem pengambilan, atau dihantar, dalam apa jua bentuk atau dengan apa cara, elektronik, mekanik, fotokopi, rakaman atau sebaliknya, tanpa izin bertulis terlebih dahulu dari RAMSG dan RHB.

nilai tukaran asing

Akses anda dan penggunaan laman web yang dipautkan sedemikian dikawal oleh terma-terma penggunaan dan dasar-dasar privasi laman-laman tersebut, dan akan menjadi risiko anda sendiri. RHB tidak bertanggungjawab terhadap dasar privasi dan amalan maklumat pelanggan laman web internet pihak ketiga yang dihubungkan dari laman web kami.


Setiap produk dan perkhidmatan pelaburan yang dirujuk di Laman Web ini bertujuan untuk disediakan hanya kepada penduduk di Singapura. Syarat-syarat ini akan ditadbir oleh, dan hendaklah ditafsirkan mengikut undang-undang Singapura. Mahkamah Singapura hendaklah mempunyai bidang kuasa eksklusif untuk mendengar dan menentukan apa-apa guaman, tindakan atau prosiding, dan menyelesaikan apa-apa pertikaian, yang mungkin timbul daripada atau berkaitan dengan Terma-terma ini dan, bagi maksud itu, anda bersetuju untuk tunduk kepada bidang kuasa mahkamah Singapura.

Integrasi dan Ketiadaan Jika mana-mana peruntukan Terma ini disifatkan melanggar undang-undang, tidak sah, atau atas sebab yang tidak boleh dikuatkuasakan, maka peruntukan tersebut akan dianggap terpisahkan dari Syarat ini dan tidak akan menjejaskan kesahihan dan penguatkuasaan ketentuan yang tersisa.

RAMSG tidak dan tidak bertujuan untuk menjamin bahawa semua risiko telah dikenalpasti, atau ia tidak memberikan nasihat sama ada anda harus memasukkan apa-apa transaksi tersebut.

Jika anda memuat turun sebarang maklumat dari Laman Web ini, anda bersetuju bahawa anda tidak akan menyalinnya atau membuang atau mengaburkan apa-apa hak cipta atau notis atau legenda lain yang terkandung dalam mana-mana maklumat sedemikian. Pautan RHB boleh mewujudkan pautan antara Laman Web ini dan satu atau lebih laman web yang dikendalikan oleh pihak ketiga. Kewujudan sebarang pautan sedemikian tidak akan menjadi pengesahan, atau representasi atau jaminan oleh RHB mengenai laman web tersebut, kandungan tapak web, produk atau perkhidmatan laman web atau pengendali laman web.

Kirimkan resume anda dan borang permohonan yang lengkap kepada: Syarat ini akan ditadbir oleh, dan hendaklah ditafsirkan mengikut undang-undang Singapura. Pautan RHB boleh mewujudkan pautan antara Laman Web ini dan satu atau lebih laman web yang dikendalikan oleh pihak ketiga. Setiap produk dan perkhidmatan pelaburan yang dirujuk di Laman Web ini bertujuan untuk disediakan hanya kepada penduduk di Singapura, nilai tukaran asing. Terdapat larangan yang ketat ke atas penggunaan tanda dagangan dan imej yang dipaparkan di Laman Web ini, nilai tukaran asing. Oleh itu, anda tidak boleh nilai tukaran asing, mengedarkan, mengubah suai, menyiarkan, bingkai atau pautan dalam Laman Web ini, termasuk mana-mana teks, grafik, video, audio, kod perisian, reka bentuk antara muka pengguna atau logo. Bidang kuasa dan Undang-undang yang Mengendalikan Maklumat yang disediakan di Laman Web ini tidak bertujuan untuk disebarkan kepada, atau digunakan oleh, mana-mana orang atau entiti dalam mana-mana bidang kuasa atau negara di mana pengedaran atau penggunaan sedemikian bertentangan dengan undang-undang atau peraturan atau yang akan dikenakan RHB atau afiliasinya kepada sebarang keperluan pendaftaran dalam bidang kuasa atau negara tersebut. Ini tidak bermakna bahawa skim ini sesuai untuk semua pelabur dan juga tidak mengesahkan kesesuaiannya bagi mana-mana pelabur atau kelas pelabur tertentu. Jika anda memuat turun sebarang maklumat dari Laman Web ini, anda bersetuju nilai tukaran asing tidak akan menyalin atau membuang atau mengaburkan apa-apa hak cipta atau notis atau legenda lain yang terkandung dalam mana-mana maklumat sedemikian. Syarat penggunaan terdahulu mewakili keseluruhan perjanjian antara RHB dan pengguna yang berkaitan dengan perkara ini.

Maklumat penting mengenai dana terkandung dalam prospektus untuk dana yang tersedia atas permintaan daripada RHBSG. Kandungan dalam Laman Web ini adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan bukan merupakan nasihat pelaburan atau cadangan dan disediakan tanpa mengambil kira objektif tertentu, keadaan kewangan atau keperluan mana-mana orang tertentu yang boleh menerimanya.

Pelabur hendaklah membaca dan memahami sepenuhnya semua dokumen tawaran yang berkaitan dengan sekuriti atau pelaburan sedemikian dan semua penyata pendedahan risiko dan amaran risiko di dalamnya, dan hendaklah mendapatkan nasihat kewangan, undang-undang, pengawalseliaan, cukai atau nasihat lain mereka sendiri sebelum membuat apa-apa keputusan pelaburan.

nilai tukaran asing

Keputusan berdasarkan maklumat yang terkandung dalam Laman Web ini adalah tanggungjawab pelawat. Sebagai pertukaran untuk menggunakan Laman Web ini, pengunjung bersetuju untuk menanggung rugi dan menahan RHB, pegawai, pengarah, pekerja, afiliasi, ejen, pemberi lesen dan pembekal yang tidak berbahaya terhadap sebarang dan semua tuntutan, kerugian, liabiliti, kos dan perbelanjaan termasuk tetapi tidak terhad kepada peguam 'bayaran yang timbul daripada penggunaan Laman Web ini, dari pelanggaran pelawat terhadap Terma-terma ini atau dari keputusan yang dibuat oleh pengunjung berdasarkan informasi tersebut.

Ini tidak bermakna bahawa skim ini sesuai untuk semua pelabur dan juga tidak mengesahkan kesesuaiannya bagi mana-mana pelabur atau kelas pelabur tertentu. Bahan yang terdapat dalam Laman Web ini tidak dikaji semula oleh MAS atau mana-mana pihak berkuasa kawal selia di Singapura.

Ini melibatkan penyumberan aktif dan pemerolehan pelanggan baru, sambil memastikan rekod prestasi jualan Wealth yang konsisten. Anda juga dikehendaki untuk menyelaraskan dengan bidang perniagaan lain untuk menjawab permintaan pelanggan. Kirimkan resume anda dan borang permohonan yang lengkap kepada: Dengan garis pelaporan kepada Ketua Perbankan Premier, calon dikehendaki untuk: Pautan ini disediakan untuk kemudahan anda sahaja, dan tidak akan dianggap atau ditafsirkan sebagai pengesahan atau pengesahan laman web yang dipautkan atau kandungannya oleh Kumpulan Perbankan RHB.

Kumpulan Perbankan RHB juga tidak memberi jaminan mengenai status pautan ini atau maklumat yang terdapat dalam laman web yang akan anda akses. Adakah anda ingin meneruskan? Semua dana yang disebut dalam Laman Web ini dibenarkan atau diiktiraf oleh MAS untuk dijual atau dibeli di Singapura. Kebenaran MAS bukan syor atau pengesahan skim atau ia tidak menjamin merit komersial atau prestasi skim ini.

Sebarang pendapat yang dinyatakan di Laman Web ini mungkin berubah kerana keadaan berikutnya berbeza-beza. Laman web ini mungkin termasuk maklumat yang diperoleh daripada pihak ketiga dan pautan ke laman web pihak ketiga. Kami tidak bertanggungjawab terhadap ketepatan atau kesempurnaan, dan tidak mencadangkan atau mengesahkan, maklumat tersebut atau laman web pihak ketiga. RAMSG tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab terhadap apa-apa kehilangan atau kerosakan yang timbul secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan atau akibat dari mana-mana orang yang bertindak atas apa-apa maklumat yang diberikan di sini.